Okolo Třeboně / music festival
Nejbližší akce
+ +
dnů
hodin
minut
sekund

Navigace:

Soutěžní řád hudební soutěže Houpací kůň 2017

Časový harmonogram hudební soutěže Houpací kůň 2017

 • Dne 9. 11. 2016
  - Zahájení nového ročníku soutěže Houpací kůň (dále také „soutěž“ nebo „HK“) koncertem vítěze předchozího ročníku a další skupiny veřejným koncertem ve studiu ČRo České Budějovice
 • Od 10. 11. 2016 do 10. 2. 2017
  proběhne příjem přihlášek do soutěže HK
 • Od 11. 2. 2017 do 28. 2. 2017
  bude proveden výběr 32 (třiceti dvou) semifinalistů, kteří postoupí do dalšího kola.
 • Od 1. 3. 2017 do 31. 3. 2017
  bude proveden výběr 6 (šesti) finallstů HK.
 • Od 1. 4. 2017 do 31. 5. 2017
  - určí hlasování veřejnosti sedmého finalistu HK. Hlasování se uzvírá o půlnoci z 31. 5. na 1. 6. 2017.
 • 1. 6. 2017 nejdříve a 15. 6. 2017 nejpozději
  - proběhne losování pořadí vystoupení finalistů HK ve finálovém koncertu v Třeboni
 • 1. 7. 2017
  - proběhne finálový soutěžní koncert HK v rámci festivalu Okolo Třeboně.

Soutěžní řád

1) Přihláška do soutěže:

1.1 HK se zúčastňuje písničkář/-ka, duo nebo skupina, která se v řádném termínu přihlásí se svými písněmi, nikoliv však skladbami instrumentálními, do soutěže a souhlasí s podmínkami uvedenými v soutěžním řádu.

1.2 Součástí přihlášky musí být kvalitní zvukový záznam 2 (dvou) písní z repertoáru zájemce o účast v soutěži v autentickém provedení, jak je hraje na scéně + jejich texty. U textů v jiném než českém nebo slovenském jazyce je třeba přiložit překlad do češtiny či slovenštiny. Vedle těchto textových dokumentů žádáme stručnou biografii a dvě různé fotografie zájemce o účast v HK.

1.3 Přihlásit se do HK lze v termínu 10. 11. 2016 až 10. 2. 2017. Přihláška k vyplnění a odeslání je k dispozici na www.okolotrebone.cz/houpaci-kun/prihlaska. Výběr semifinalistů a finalistů do živého finálového koncertu se děje elektronickou cestou na podkladě přihlášek.

1.4 Realizační rada HK si vyhrazuje právo vyřadit přihlášeného interpreta ze soutěže, jestliže jeho název, veřejně dostupné propagační materiály či texty písní vyzývají ke spáchání trestného činu, či podněcují k diskriminaci, nenávisti či násilí proti jednotlivci či skupině obyvatel na základě jejich rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru. Rozhodnutí rady HK je konečné a platné pro právě vyhlášený ročník soutěže. Opravný prostředek není možný. O vyřazení ze soutěže bude interpret informován nejpozději do jednoho měsíce od ukončení příjmu přihlášek do soutěže HK.

2) Výběr semifinalistů z přihlášených zájemců

2.1 Ze všech přihlášených bude ve dnech 11. 2. 2017 až 28. 2. 2017 vybráno 32 (třicet dva) semifinalistů z nichž bude následně vybráno 7 (sedm) finalistů.

2.2 Výběr semifinalistů provede porota doporučovatelů složená z hudebníků, hudebních publicistů, festivalových dramaturgů a zástupců rádií, televizí, internetových portálů a dalších hudebních médií.

3) Výběr finalistů

3.1 Z vybraných 32 (třicet dva) semifinalistů bude ve dnech 1. 3. 2017 do 31. 3. 2017 vybráno rozšířenou doporučovatelskou porotou 6 (šest) finalistů.

3.2 Sedmý finalista bude ve dnech 1. 4. 2017 až 31. 5. 2017 vybrán všeobecným hlasováním veřejnosti. Výběr bude možný ze všech účastníků soutěže, kteří zbudou potom, co doporučovatelská porota určí svých 6 (šest) finalistů. Každý účastník hlasování veřejnosti bude disponovat 3 (třemi) rovnocennými body, které bude povinen rozdělit třem soutěžícím formacím. Hlasování toho, kdo rozdělí méně nebo více bodů hlasovací systém nepřijme.

3.3 Uzávěrka tohoto hlasování na www.okolotrebone.cz/houpaci-kun bude o půlnoci z 31. 5. na 1. 6. 2017.

3.4 Pořadí vystoupení finalistů v Třeboni bude určeno losováním. Toto proběhne mezi dny 1. 6. 2017 a 15. 6. 2017 - termín bude upřesněn na www.okolotrebone.cz, příp. i v dalších médiích.

3.5 Losování pořadí finalistů proběhne ve dvou kategoriích. Kapely budou losovány odděleně od písničkářů a duet. Obě kategorie sestaví dramaturg tak, aby se velké formace střídaly s malými, přičemž pořadí skupin i písničkářů a duet zůstane zachováno tak, jak je určí losování v kategoriích.

3.6 Finále HK proběhne 1. 7. 2017 v rámci festivalu Okolo Třeboně. Jeho začátek je stanoven na 11. hodinu dopolední.

4) Finále HK, jeho příprava a pravidla

4.1 Jakmile budou známi finalisté HK rozešle jeho realizační rada finalistům informaci na e-mailovou adresu uvedenou v jejich přihláškách.

4.2 Finalista HK, který do 7 (sedmi) dnů po odeslání výšepsaného e-mailu nepotvrdí svoji účast se tímto sám vyřadí ze soutěže a bude nahrazen prvním (a příp. dalším) ze zbývajících semifinalistů určených doporučovateli. Jako součást odpovědi na informační e-mail žádáme aby finalista zaslal aktuální stage plán formace a seznam písní, které bude ve finále hrát včetně uvedení autorů hudby a textů.

4.3 Finalista HK, který by neočekávaně nemohl do finále nastoupit a včas se omluvil, bude rovněž nahrazen prvním (a příp. dalším) ze zbývajících semifinalistů. Nebude-li z jakýchkoliv důvodu možno zajistit náhradníka, rozhodne o řešení realizační rada HK.

4.4 Finalista HK, který se v den konání finále bez předběžné včasné omluvy nedostaví na scénu HK v hodinu, která mu bude mailem z článku 4.1 oznámena, může být do budoucna zbaven možnosti účasti v HK.

4.5 Vystoupení každého finalisty HK je limitováno časem 30 (třiceti) minut, během kterých by finalisté měli mluvit co nejméně – soutěž je hudební. Po svém vystoupení finalisté zásadně nepřidávají.

4.6 Finalisty divákům představuje moderátor na podkladě biografií uvedených v jejich přihláškách. Zároveň diváky seznamuje s pravidly hlasování ve finále HK.

5) Hlasování ve finále HK a vyhlášení vítěze HK

5.1 Vítěze finále HK určují přítomní diváci hlasující prostřednictvím hlasovacích lístků, které budou k dispozici v době finálového koncertu v místě jeho konání. Místo bude včas upřesněno na www.okolotrebone.cz, příp. i v dalších médiích.

5.2 Vítězem finále HK se stává finalista, který obdrží od přítomných diváků nejvíc bodů. Hlasovat je možné pouze na oficiálním hlasovacím lístku. Na něm jeho držitel označí bez určení pořadí 3 (tři) finalisty, kteří ho nejvíce zaujali. Bude-li na hlasovacím lístku označeno více či méně finalistů než 3 (tři), bude tento hlasovací lístek považován za neplatný a jako takový nebude do celkového součtu bodování započítán.

5.3 Vítěz HK 2017 bude neoficiálně oznámen 1. 7. 2017 během či po vystoupení hosta finálového koncertu a oficiálně vyhlášen týž den večer v úvodu hlavního koncertu festivalu Okolo Třeboně na zámeckém nádvoří.

6) Ceny pro vítěze HK

6.1 Vítěz HK 2017 obdrží ve vítězném dni
- upomínkovou cenu HK,
- trička festivalu Okolo Třeboně v počtu odpovídajícím počtu členů formace,
- poukázky na produkty partnerů festivalu Okolo Třeboně,
- poukaz do rybí restaurace Šupina v Třeboni,
- finanční odměnu ve výši 3.000,- Kč

6.2 Dále má vítěz HK 2017 zajištěny
- recitál na festivalu Okolo Třeboně 2018,
- koncert v ČRo České Budějovice,
- vystoupení na partnerských festivalech a v partnerských klubech festivalu Okolo Třeboně,
- nahrávací frekvenci v ČRo České Budějovice,
- doporučení do vysílání partnerských a spřátelených rádií a televizí.

7) Závěrečná ustanovení

7.1 Z celé soutěže HK může být pořizován zvukový a obrazový záznam. Svojí přihláškou do HK dává soutěžící souhlas s použitím těchto záznamů z jeho vystoupení pro propagační účely soutěže HK a festivalu Okolo Třeboně. Realizační rada HK se zavazuje soutěžícím, kteří o to projeví zájem, dodat záznam jejich vystoupení, bude-li tento pořízen.

7.2 Veškeré diety, odlučné, cestovné a jiné náklady natožpak honoráře nejsou soutěžícím poskytovány. Pro finalisty HK budou připraveny volné vstupenky na hlavní koncert festivalu Okolo Třeboně večer 1. 7. 2017 na zámeckém nádvoří. Na základě včasné předběžné objednávky je možné finalistům zajistit na jejich náklady ubytování.

7.3 Pokud se v průběhu soutěže HK vyskytnou jakékoliv okolnosti, na něž pravidla soutěže nepamatují, vyhrazuje si realizační rada HK právo ke změně či úpravě tak, aby případné nesrovnalosti a potíže odstranila.

7.4 Platnost těchto pravidel začíná 9. 11. 2016 a končí 1. 7. 2017.

Pravidla sestavila Realizační rada HK ve složení:
Adéla Schweidlerová, Brigita Vidimská, Pavel Barnáš (dramaturg), Emil Makal a Karel Vidimský.

Copyright 2015 Pavel Barnáš - Agentura BÁRNY, Realizace: Euro Grid Support Center s.r.o.