Okolo Třeboně / music festival
Nejbližší akce
+ +
dnů
hodin
minut
sekund

Navigace:

Soutěžní řád hudební soutěže Houpací kůň 2019

Časový harmonogram hudební soutěže Houpací kůň 2019

 • Dne 8. 11. 2018
  - Zahájení nového ročníku soutěže Houpací kůň (dále také „soutěž“ nebo „HK“) koncertem vítěze předchozího ročníku a další skupiny veřejným koncertem ve studiu ČRo České Budějovice
 • Od 9. 11. 2018 do 9. 2. 2019
  proběhne příjem přihlášek do soutěže HK
 • Od 10. 2. 2019 do 10. 3. 2019
  bude proveden výběr 32 (třiceti dvou) semifinalistů, kteří postoupí do dalšího kola.
 • Od 11. 3. 2019 do 30. 4. 2019
  bude proveden výběr 6 (šesti) finalistů HK.
 • Od 1. 5. 2019 do 31. 5. 2019
  - určí hlasování veřejnosti sedmého finalistu HK. Hlasování se uzavírá o půlnoci z 31. 5. na 1. 6. 2019.
 • 1. 6. 2019 nejdříve až 15. 6. 2019 nejpozději
  - proběhne losování pořadí vystoupení finalistů HK ve finálovém koncertu v Třeboni.

 • 29. 6. 2019
  - proběhne finálový soutěžní koncert HK v rámci festivalu Okolo Třeboně.

1) Přihláška do soutěže:

1.1 HK se zúčastňuje písničkář/-ka, duo nebo skupina, která se v řádném termínu přihlásí se svými písněmi, nikoliv však skladbami instrumentálními, do soutěže a souhlasí s podmínkami uvedenými v soutěžním řádu.

1.2 Součástí přihlášky musí být kvalitní zvukový záznam 2 (dvou) písní z repertoáru zájemce o účast v soutěži v autentickém provedení, jak je hraje na scéně + jejich texty. U textů v jiném než českém nebo slovenském jazyce je třeba přiložit překlad do češtiny či slovenštiny. Vedle těchto textových dokumentů žádáme stručnou biografii a dvě různé fotografie zájemce o účast v HK.

1.3 Přihlásit se do HK lze v termínu 9. 11. 2018 až 9. 2. 2019. Přihláška k vyplnění a odeslání je k dispozici na www.okolotrebone.cz/houpaci-kun/prihlaska. Výběr semifinalistů a finalistů do živého finálového koncertu se děje elektronickou cestou na podkladě přihlášek.

1.4 Realizační rada HK si vyhrazuje právo vyřadit přihlášeného interpreta ze soutěže, pokud tento nezapadá do dramaturgické linie HK. Zároveň si rada HK vyhrazuje právo odmítnout přihlášeného interpreta jehož technické požadavky překračují hranice HK. Rozhodnutí rady HK je konečné a platné pro právě vyhlášený ročník soutěže. Opravný prostředek není možný. O vyřazení ze soutěže bude interpret informován nejpozději do jednoho měsíce od ukončení příjmu přihlášek do HK.

2) Výběr semifinalistů z přihlášených zájemců

2.1 Ze všech přihlášených bude ve dnech 10. 2. 2019 až 10. 3. 2019 vybráno 32 (třicet dva) semifinalistů.

2.2 Výběr semifinalistů provede porota doporučovatelů složená z hudebníků, hudebních publicistů, festivalových dramaturgů a zástupců rádií, televizí, internetových portálů a dalších hudebních médií.

3) Výběr finalistů

3.1 Z vybraných 32 (třicet dva) semifinalistů bude ve dnech 11. 3. 2019 do 30. 4. 2019 vybráno rozšířenou doporučovatelskou porotou 6 (šest) finalistů.

3.2 Sedmý finalista bude ve dnech 1. 5. 2019 až 31. 5. 2019 vybrán všeobecným hlasováním veřejnosti. Výběr bude možný ze všech účastníků soutěže, kteří zbudou potom, co doporučovatelská porota určí svých 6 (šest) finalistů. Každý účastník hlasování veřejnosti bude disponovat 1 bodem pro jednu soutěžící formaci odeslaným po sms (cena 3.- Kč) podle návodu jež bude se zahájením hlasování oznámen. Z jednoho čísla lze hlasovat pouze jednou, více bodů z něj hlasovací systém nepřijme.

3.3 Uzávěrka tohoto hlasování na www.okolotrebone.cz/houpaci-kun bude o půlnoci z 31. 5. 2019 na 1. 6. 2019.

3.4 Pořadí vystoupení finalistů v Třeboni bude určeno losováním. Toto proběhne mezi dny 1. 6. 2019 a 15. 6. 2019 - termín bude upřesněn na www.okolotrebone.cz, příp. i v dalších médiích.

3.5 Losování pořadí finalistů proběhne ve dvou kategoriích. Kapely budou losovány odděleně od písničkářů a duet. Obě kategorie sestaví dramaturg tak, aby se velké formace střídaly s malými, přičemž pořadí skupin i písničkářů a duet zůstane zachováno tak, jak je určí losování v kategoriích.

3.6 Finále HK proběhne 29. 6. 2019 v rámci festivalu Okolo Třeboně. Jeho začátek je stanoven na 11. hodinu dopolední.

4) Finále HK, jeho příprava a pravidla

4.1 Jakmile budou známi finalisté HK, rozešle jeho realizační rada finalistům informaci na e-mailovou adresu uvedenou v jejich přihláškách.

4.2 Finalista HK, který do 7 (sedmi) dnů po odeslání výšepsaného e-mailu nepotvrdí svoji účast se tímto sám vyřadí ze soutěže a bude nahrazen prvním (a příp. dalším) ze zbývajících semifinalistů určených doporučovateli. Jako součást odpovědi na informační e-mail žádáme aby finalista zaslal aktuální stage plán formace a seznam písní, které bude ve finále hrát včetně uvedení autorů hudby a textů.

4.3 Finalista HK, který by neočekávaně nemohl do finále nastoupit a včas se omluvil, bude rovněž nahrazen prvním (a příp. dalším) ze zbývajících semifinalistů. Nebude-li z jakýchkoliv důvodu možno zajistit náhradníka, rozhodne o řešení realizační rada HK.

4.4 Finalista HK, který se v den konání finále bez předběžné včasné omluvy nedostaví na scénu HK v hodinu, která mu bude mailem z článku 4.1 oznámena, může být do budoucna zbaven možnosti účasti v HK.

4.5 Vystoupení všech finalistů zvučí zvukař finále HK na svém technickém vybavení. Po předběžné dohodě s radou HK a s ním je možné tuto techniku doplnit prvky, které nejsou součástí zvukařovy standardní výbavy.

4.6 Vystoupení každého finalisty HK je limitováno časem 30 (třiceti) minut, během kterých by finalisté měli mluvit co nejméně – soutěž je hudební. Po svém vystoupení finalisté zásadně nepřidávají.

4.7 Finalisty divákům představuje moderátor na podkladě biografií uvedených v jejich přihláškách. Zároveň diváky seznamuje s pravidly hlasování ve finále HK.

5) Hlasování ve finále HK a vyhlášení vítěze HK

5.1 Vítěze finále HK určují přítomní diváci hlasující prostřednictvím hlasovacích lístků, které budou k dispozici v době finálového koncertu v místě jeho konání. Místo bude včas upřesněno na www.okolotrebone.cz, příp. i v dalších médiích.

5.2 Vítězem finále HK se stává finalista, který obdrží od přítomných diváků nejvíc bodů. Hlasovat je možné pouze na oficiálním hlasovacím lístku. Na něm jeho držitel označí bez určení pořadí 3 (tři) finalisty, kteří ho nejvíce zaujali. Bude-li na hlasovacím lístku označeno více či méně finalistů než 3 (tři), bude tento hlasovací lístek považován za neplatný a jako takový nebude do celkového součtu bodování započítán.

5.3 Vítěz HK 2018 bude neoficiálně oznámen 29. 6. 2019 během či po vystoupení hosta finálového koncertu a oficiálně vyhlášen týž den večer v úvodu hlavního koncertu festivalu Okolo Třeboně na zámeckém nádvoří.

6) Ceny pro vítěze HK

6.1 Vítěz HK 2019 obdrží ve vítězném dni
- upomínkovou cenu HK,
- trička festivalu Okolo Třeboně v počtu odpovídajícím počtu členů formace,
- poukázky na produkty partnerů festivalu Okolo Třeboně,
- finanční odměnu ve výši 3.000,- Kč

6.2 Dále má vítěz HK 2019 zajištěny
- recitál na festivalu Okolo Třeboně 2020,
- koncert v ČRo České Budějovice,
- vystoupení na partnerských festivalech a v partnerských klubech festivalu Okolo Třeboně,
- nahrávací frekvenci v ČRo České Budějovice,
- doporučení do vysílání partnerských a spřátelených rádií a televizí.

7) Závěrečná ustanovení

7.1 Z celého HK může být pořizován zvukový a obrazový záznam. Svojí přihláškou do HK dává účastník souhlas s použitím těchto záznamů z jeho vystoupení pro propagační účely soutěže HK a festivalu Okolo Třeboně. Realizační rada HK se zavazuje soutěžícím, kteří o to projeví zájem, dodat záznam jejich vystoupení, bude-li tento pořízen.

7.2 Veškeré diety, odlučné, cestovné a jiné náklady natožpak honoráře nejsou soutěžícím poskytovány. Pro finalisty HK budou připraveny volné vstupenky na hlavní koncerty festivalu Okolo Třeboně večer 28. a 29. 6. 2019. Na základě včasné předběžné objednávky je možné finalistům zajistit na jejich náklady ubytování.

7.3 Pokud se v průběhu soutěže HK vyskytnou jakékoliv okolnosti, na něž pravidla soutěže nepamatují, vyhrazuje si realizační rada HK právo ke změně či úpravě tak, aby případné nesrovnalosti a potíže odstranila.

7.4 Platnost těchto pravidel začíná 8. 11. 2018 a končí 1. 7. 2019.

Pravidla sestavila Realizační rada HK ve složení:
Adéla Schweidlerová, Brigita Vidimská, Pavel Barnáš (dramaturg), Emil Makal a Karel Vidimský.

Copyright 2015 Pavel Barnáš - Agentura BÁRNY, Realizace: Euro Grid Support Center s.r.o.